Všeobecné smluvní podmínky poskytování služeb

ve FYZIOTERAPII Návrat Písek s. r. o.

(dále „Smluvní podmínky“ či „Podmínky“)

§1 Úvodní ustanovení

1. Provozovatelem je registrované nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje za níže uvedených podmínek klientovi (dále jen „Klient“) zdravotní služby v oboru fyzioterapie (dále jen „Služba“) na základě rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

2. Provozovatelem Služby je společnost Návrat Písek s.r.o., IČO24129267, se sídlem Vladislavova 250, Písek, 39701 (dále jen „Provozovatel“).

3. Klientem Služby je každá osoba, která v souladu s těmito Smluvními podmínkami čerpá Službu osobně, případně v doprovodu svého zákonného či jiného zástupce (zástupců). Klient nebo alespoň jeho zákonný či jiný zástupce (zákonní zástupci) je osobou s plnou způsobilostí k právním jednáním.

4. Provozovatel poskytuje Klientovi nelékařské zdravotnické Služby na základě odbornosti získané v rámci specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků dle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a to odborné způsobilosti k výkonu povolání fyzioterapeuta dle § 24 zákona č. 96/2004 Sb. zdravotnickým pracovníkem způsobilým k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné a specializované způsobilosti a odborné způsobilosti k výkonu povolání maséra dle §37 zákona č. 96/2004 Sb. zdravotnickým pracovníkem způsobilým k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením pracovníkem dle § 24 zákona č. 96/2004 Sb.

5. Služba Klientovi spočívá v poskytování péče při léčbě bolestivých stavů pohybového aparátu, nebo poskytování preventivní péče pro předcházení pohybových obtíží za použití neinvazivních manuálních technik odborné fyzioterapie, manuálních nebo přístrojových masážních technik, nebo vybraných postupů fyzikální terapie a přístrojově podporované terapie běžně užívaných v léčbě pohybového aparátu.

§2 Postup a podmínky využívání Služby

1. K využití Služby není nutná předchozí návštěva lékaře. Provozovatel provádí vlastní diagnostiku. Nicméně v případě, kdy má Klient zprávu od jiného diagnostického zdravotníka se specializací na léčbu pohybového aparátu (dokumentaci v listinné podobě, na CD, popis RTG, MRI, apod.), specialista Provozovatele ji může použít jako další informaci ke stanovení diagnózy a nejvhodnější následné péče formou individuálního léčebného postupu.

2. Každý Klient je objednán na konkrétní čas u Provozovatele a to telefonicky či osobně, popř. potvrzeným e-mailem. Zrušení registrace je možné pouze telefonicky minimálně 24 hodin předem způsobem dle těchto Podmínek.

3. Při prvním objednání telefonicky či osobně, (dále „Objednávka“) jsou vyžadovány pouze následující osobní údaje: Jméno a příjmení Klienta, datum narození, mobilní telefon kontaktní osoby a emailová adresa kontaktní osoby (v případě např. nezletilého Klienta). Při odmítnutí poskytnutí těchto základních kontaktních údajů může být rezervace prvního termínu terapie zrušena. Smlouva o poskytnutí služby se uzavírá mezi Provozovatelem a Klientem, případně třetí osobou, která nebude čerpat služby osobně (dále jen“Uživatel“) při první návštěvě Klienta v provozovně Poskytovatele, případně na jiném místě dle domluvy smluvních stran, přičemž jejím předmětem je jednorázové či opětující se plnění ve prospěch Klienta. V případě, že je smlouva uzavírána mezi Provozovatelem a Uživatelem ve prospěch konkrétního Klienta či Klientů, jde o smlouvu ve prospěch třetího ve smyslu § 1768 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). Oprávněným příjemcem služby je v takovém případě třetí osoba (např. zaměstnanec, potomek či rodič Uživatele, či jiná osoba Uživateli blízká apod.), přičemž Uživatel má všechna práva a povinnosti Klienta podle těchto Podmínek, vyjma práva na osobní čerpání Služby.

a) Poskytnuté číslo mobilního telefonu je určeno výhradně pro komunikaci mezi Klientem a Provozovatelem, k prověření zpoždění dostavení se Klienta na plánovanou Službu, změny termínu terapie z důvodu neplánované nemoci či nepřítomnosti terapeuta, případně pokud o to Klient požádá, k zasílání výhodných nabídek typu slev, apod.

b) Poskytnutá emailová adresa slouží k zasílání připomínky na blížící se Službu, nebo ke komunikaci mezi Klientem a Provozovatelem, případně, pokud o to Klient požádá, k zasílání výhodných nabídek typu slev, apod.

4. V případě, kdy se Klient nemůže dostavit na naplánovanou Službu, je povinen se omluvit telefonicky minimálně 24 hodin před rezervovaným termínem. Neomluvená terapie nebo terapie omluvená v období kratším než 24 hodin podléhá storno podmínkám.

5. Terapeut neručí za správnost jím provedené diagnostiky nebo správnost navrženého individuálního léčebného postupu, pokud jsou mu Klientem některá fakta o jeho zdravotním stavu zamlčena.

6. Před zahájením plnění individuálního léčebného postupu jsou terapeutem ústně v dostatečném rozsahu a srozumitelnou formou sděleny Klientovi informace o jeho zdravotním stavu a je navržen individuální léčebný postup včetně účinků léčebného postupu a zdravotních kontraindikací.

7. Pro správné provedení diagnostiky a stanovení správného individuálního léčebného postupu může terapeut vyžadovat po Klientovi provedení kineziologického rozboru nebo jeho relevantní části. Klientovi jsou osobně před terapií poskytnuty informace o každé používané metodě (zdravotnímu výkonu) o jejich předpokládaných přínosech, důsledcích a případných rizicích, dále pak různé možnosti alternativního poskytnutí zdravotních služeb. Před zahájením individuálního léčebného postupu je Klientovi v dostatečném rozsahu umožněno klást doplňující otázky vztahující se k jeho zdravotnímu stavu a navrhovaným zdravotním službám, s cílem aby Klient získal podrobnosti jeho zdravotního stavu a byl mu individuální léčebný postup plně srozumitelný. Na základě seznámení se s navrženým individuálním léčebným postupem Klient potvrdí terapeutovi, že vše pochopil a terapeut přistoupí k realizaci navrženého individuálního léčebného postupu. Terapeut je oprávněn odmítnout poskytnutí takové terapie, o níž je přesvědčen, že není pro Klienta vhodná. Klient má v tomto případě nárok na vrácení dosud nevyčerpané části služeb.

8. Zahájení terapie individuálním léčebným postupem je dobrovolné a je na vůli Klienta nebo jeho zákonného zástupce.

9. Pokud Klient odmítne kteroukoliv část tohoto postupu využívání Služby, ale zároveň vyžaduje dodání Služby, má se za to, že souhlasí s případnými riziky léčebného postupu. Pokud terapeut Provozovatele v této situaci kdykoliv zhodnotí, že pokračování individuálního léčebného postupu může narušit zdraví Klienta, má právo na okamžité zastavení terapie Klientovi. Klient má v tomto případě nárok na vrácení dosud nevyčerpané části služeb.

10. V případě další plánované návštěvy si Klient osobně na místě, telefonicky naplánuje termín další terapie.

11. Na začátku každé následné terapie je terapeutem zhodnocena předchozí terapie a dle poskytnutých informací od Klienta terapeut buď pokračuje v individuálním léčebném postupu, nebo je doporučena jeho změna, případně ukončení léčby, pokud se na tom terapeut i Klient vzájemně dohodnou.

12. Každý Klient se má možnost před zahájením terapie zdarma a libovolně ptát na možnosti individuálního léčebného postupu a jaké jsou alternativy. Dotazy je možné pokládat telefonicky v provozní době na telefonní lince Provozovatele nebo bez omezení emailem.

13. V případě nezletilého Klienta nebo Klienta omezeného ve způsobilosti k právním jednáním, právo na informace o zdravotním stavu a právo klást otázky náleží zákonnému zástupci Klienta i Klientovi. Klientovi se v tomto případě informace a zodpovězení doplňujících otázek poskytne způsobem zohledňujícím jeho rozumovou vyspělost a aktuální schopnost informaci porozumět. Nezletilému Klientovi staršímu 15 let se informace a zodpovězení doplňujících otázek poskytne v plném rozsahu s výjimkou případů, kdy tento Klient není schopen v dostatečné míře porozumět významu a charakteru poskytovaných Služeb a jejich vlivu na jeho zdraví a život; v tomto případě se postupuje podle věty předešlé.

§3 Práva a povinnosti Klienta

1. Klient vůči Provozovateli prohlašuje, zaručuje a zavazuje se, že

a) je plně způsobilý k právním jednáním, případě čerpá Službu se svým zákonným zástupcem (opatrovníkem),

b) veškeré údaje, které o sobě před zahájením i v průběhu terapie před každou další navazující terapií dle individuálního léčebného postupu ve Smluvních podmínkách definovaným způsobem poskytne, jsou pravdivé, úplné, přesné, aktuální a správné, včetně případných nefyziologických stavů (změn)

c) se před zahájením užívání Služby důkladně seznámil s podmínkami těchto Smluvních podmínek, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,

d) zaplatit Provozovateli v požadovaném termínu plnou cenu Služeb,

e) spolupracovat s Provozovatelem v průběhu terapií a čerpání Služeb.

2. Klient má právo

a) být dostatečně a úplně informován Provozovatelem o Službách, tj. jejich rozsahu, termínu a ceně, způsobu jejich úhrady,

b) na řádné poskytnutí Klientem objednaných, Provozovatelem potvrzených a jemu zaplacených Služeb,

c) odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny, a osob připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka,

d) reklamovat vady poskytovaných Služeb podle Reklamačního řádu Provozovatele či těchto Podmínek,

e) se kdykoliv v průběhu terapie formou individuálního léčebného postupu zeptat na podrobnosti léčby, a to emailem kdykoliv nebo telefonicky v pracovní době Provozovatele, nebo osobně při následující objednané návštěvě. Osobní konzultace jsou zpoplatněny dle platného ceníku. Konzultace mailem nebo telefonicky jsou po dobu čerpání služeb zcela zdarma.

§4 Povinnosti Provozovatele ke Klientovi

1. Provozovatel je vůči Klientovi povinen

a) poskytnout Klientovi veškeré informace dle Smluvních podmínek

b) potvrdit Klientovi řádně objednané Služby

c) zabezpečit Klientovi Služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě

§5 Cena Služby a jejich úhrada

1. Cena za užívání Služeb je stanovena dle aktuálního platného ceníku umístěného na webových stránkách www.navrat-pisek.cz. Změna ceníku je účinná nejdříve od data jeho zveřejnění na webových stránkách. Ceny předplacených služeb jsou dle ceníku platného v době objednání předplacené služby.

2. Nejsme plátci DPH.

3. Cena předplacených produktů Služby je splatná vždy před zahájením jejich čerpání. Cena za jednotlivou Službu je splatná v den čerpání Služby.

4. V případě domluvy mezi Klientem (nebo jeho zaměstnavatelem) a Provozovatelem je možné cenu za Služby uhradit formou faktury. Splatnost faktur je 14 kalendářních dní od okamžiku vystavení faktury, nedomluví-li se obě strany jinak. Faktura je v den vystavení zaslána emailem Klientovi a považuje se za doručenou následujícím kalendářním dnem.

5. Vyžádá-li si klient v průběhu terapie nějaké další úkony, které nebyly předem domluveny, budou mu připočteny k předem domluvené ceně dle platného ceníku. Zda tyto úkony budou provedeny, či ne, určí fyzioterapeut.

6. V případě, že celková cena Služby není zaplacena nejpozději do 3 dnů po splatnosti, vyhrazuje si Provozovatel právo pozastavit poskytování Služeb do doby plného uhrazení závazku, nebo od objednávky Služeb odstoupit. Opětovně zahájení čerpání Služby je možné po nápravě vadného stavu. V případě odstoupení od objednávky Služeb jejich nevyčerpaná část bez náhrady propadá.

7. Zaplacením Služeb se rozumí předání hotovosti, oficiálním potvrzením platby v některém ze systémů zaměstnaneckých výhod smluvně vázaným s Provozovatelem, nebo připsání platby na účet Provozovatele.

8. Úhradu objednaných služeb může Klient provést:

a) bankovním bezhotovostním převodem nebo vkladem v hotovosti na účet Provozovatele;

b) platbou v hotovosti.

§6 Předplacené karty na konkrétní počet terapií:

1. Předplacená karta na konkrétní počet terapií opravňuje právoplatného držitele k čerpání individuální terapie v rozsahu zaplacených služeb v době platnosti karty.

2. Předplacená karta pozbývá platnosti po 12 měsících od data jejího vydání, nedomluví-li se obě strany jinak. Po uplynutí doby platnosti karty nevyčerpané terapie propadají a není možné vyplacení jejich hodnoty v hotovosti. Poskytnutí objednacích termínů Klientovi je, v případě velkého množství nevyčerpaných terapií na konci období platnosti karty, nevynutitelné.

3. Storno podmínky: V rezervačním systému naplánovaná terapie, na kterou se Klient nedostavil, nebo terapie prokazatelně zrušená Klientem v době kratší než 24 hodin před plánovanou terapií, propadá bez finanční náhrady a Klient je povinen ji zaplatit jako kdyby se skutečně realizovala. V případě naplánované terapie v den následujícím po víkendu nebo státním svátku je terapie omluvena pouze v případě prokazatelně doručené omluvy v obvyklou pracovní dobu v den předcházející před tímto víkendem nebo státním svátkem.

4. Využívání služeb fyzioterapie je sledováno pomocí navštívenek fyzioterapeutem. V případě pochybností terapeuta o manipulaci s předplacenou kartou (změna data pořízení, jména, zákaznického čísla, případně padělání permanentky) tato pozbývá platnosti, a bude osobě, která s kartou přišla, odebrána a znehodnocena.

5. Držitelé předplacených karet v případě, že chtějí čerpat terapii mimo obvyklou pracovní dobu (večer, brzy ráno, ve svátek, o víkendu – dle aktuálně platné obvyklé pracovní doby zveřejněné na webu www.navrat-pisek.cz) zaplatí za terapii v nadstandardním čase navíc příplatek dle individuální domluvy s vedoucím fyzioterapeutem.

6. Předplacené karty jsou plně přenositelné. Podmínky použití karet jsou plně platné i na osobu, která žádá čerpání Služby v zastoupení majitele karty. Držitel Předplacené karty musí předem určit všechny osoby, které smí čerpat Služby z této karty, a to tak, že písemně u hlavního fyzioterapeuta uvede, jméno příjmení, RČ lidí, kteří mohou čerpat z konkrétní předplacené karty. Ztrátu karty je povinen Klient neprodleně nahlásit Poskytovateli, vystavení duplikátu či nové karty podléhá zpoplatnění dle sazebníku Poskytovatele.

§7 Prodej dárkových poukazů

1. Dárkový poukaz opravňuje právoplatného držitele k čerpání libovolné individuální terapie v rámci služeb ordinace Návrat Písek s. r. o. pouze v rozsahu uvedených služeb na Dárkovém poukazu.

2. Dárkovou poukázku v uvedené nominální hodnotě lze uplatnit na libovolnou Službu, nebo kombinaci Služeb dle platného ceníku.

3. Služby je možné čerpat pouze v souladu se Smluvními podmínkami.

4. Na Dárkovém poukazu je uvedeno datum vystavení i doba jeho platnosti, razítko a podpis odpovědného pracovníka. Po uplynutí této doby Dárkový poukaz pozbývá platnosti, a není možné ani proplacení jeho hodnoty v hotovosti. Při ztrátě nebo zneužití není možné zablokování poukazu ani poskytnutí jeho náhrady.

5. Storno podmínky: V rezervačním systému naplánovaná terapie, na kterou se Klient nedostavil, nebo terapie prokazatelně zrušená Klientem v době kratší než 24 hodin před plánovanou terapií, propadá bez finanční náhrady. V případě naplánované terapie v den následující po víkendu nebo státním svátku je terapie omluvena pouze v případě prokazatelně doručené omluvy v obvyklou pracovní dobu dne předcházejícího před tímto víkendem nebo státním svátkem.

6. Z kapacitních důvodů doporučujeme nečekat na vyčerpání dárkového poukazu před koncem jeho platnosti.

7. Vydané Dárkové poukazy jsou sledovány v elektronické databázi. V případě pochybností terapeuta o manipulaci s Dárkovým poukazem (změna data platnosti, jména, čísla poukazu, případně padělání poukazu) tento pozbývá platnosti, a bude osobě, která s poukazem přišla, odebrán a znehodnocen.

8. Dárkový poukaz je plně přenositelný.

§8 Finanční poukázka

1. Finanční poukázka na čerpání služeb opravňuje právoplatného držitele k čerpání libovolné terapie v rámci Služeb ordinace Návrat Písek, s. r. o.

2. Služby je možné čerpat pouze v souladu se Smluvními podmínkami.

3. Na Finanční poukázce v listinné podobě je uvedena hodnota, datum platnosti, razítko a podpis odpovědného pracovníka. Po uplynutí data platnosti Finanční poukázka pozbývá platnost. Není možné proplacení hodnoty Finanční poukázky v hotovosti. Při ztrátě nebo zneužití není možné zablokování poukázky ani poskytnutí její náhrady.

4. Storno podmínky: V rezervačním systému naplánovaná terapie, na kterou se Klient nedostavil, nebo terapie prokazatelně zrušená Klientem v době kratší než 24 hodin před plánovanou terapií, propadá bez finanční náhrady. V případě naplánované terapie v den následující po víkendu nebo státním svátku je terapie omluvena pouze v případě prokazatelně doručené omluvy v obvyklou pracovní dobu dne předcházejícího před tímto víkendem nebo státním svátkem.

5. Vydané Finanční poukázky jsou sledovány v elektronické databázi. V případě pochybností terapeuta o manipulaci s Finanční poukázkou (změna hodnoty, data platnosti, jména, čísla poukázky, případně padělání poukázky) tato pozbývá platnosti, a bude osobě, která s poukázkou přišla, odebrána a znehodnocena.

6. Finanční poukázka je plně přenositelná.

§9 Zánik smluvního vztahu

1. Uzavřená smlouva na poskytnutí Služby se uzavírá na dobu neurčitou.

2. Klient resp. Uživatel mají právo jednostranně vypovědět Službu bez udání důvodů, a to s okamžitou účinností.

3. V případě ukončení smluvního vztahu Klientem nemá Klient resp. Uživatel právo na vrácení ceny za využívání Služby, nejde-li o ukončení čerpání služeb ze zdravotních důvodů na strany Klienta.

4. V případě ukončení smluvního vztahu Provozovatel zajistí, aby veškeré údaje poskytnuté Klientem resp. Uživatelem nebyly použité k jiným účelům než byly pořízeny.

5. Provozovatel má právo smlouvu vypovědět k datu doručení výpovědi v případě, že bez své viny ztratil způsobilost k poskytování Služby, tj. například změnou právních předpisů apod. nebo pokud Klient či Uživatel poruší tyto Podmínky.

6. Výpověď může být zaslána buď poštou, osobně, emailem nebo jiným podobným způsobem s podpisem vypovídající osoby.

§10 Reklamační řízení

1. V případě, že Provozovatel neposkytne všechny objednané a zaplacené Služby v plném rozsahu a kvalitě, má zákazník právo na reklamaci. Za předmět reklamace se nepovažují škody, které Klientovi vznikly nebo byly zapříčiněny jeho vlastním zaviněním, nebo nerespektováním doporučeného léčebného režimu nebo klidu v době individuálního léčebného postupu.

2. Reklamace musí být uplatněna osobně, formou vyplněného formuláře pro reklamaci (k dispozici u hlavního fyzioterapeuta) podepsaného klientem a hlavním fyzioterapeutem, ihned po vzniku události bez zbytečného odkladu s uvedením důvodů. Na pozdější reklamace než jeden kalendářní týden od vzniku příčiny reklamace nemůže být vzhledem k povaze Služeb brán zřetel. Hlavní fyzioterapeut vyřídí reklamaci nejpozději do 30 kalendářních dní.

3. Reklamace vyřizuje bez zbytečného odkladu vedoucí fyzioterapeut, fyzioterapeut pověřený zastupováním, nebo manažer Provozovatele, a to podle zásad daných českým právním řádem.

4. K uznání reklamace je vyžadována ještě v době trvání reklamovaných obtíží referenční kontrolní návštěva Klienta na pracovišti Provozovatele za přítomnosti vedoucího fyzioterapeuta, nebo zástupce Provozovatele, odmítne-li Klient potřebnou součinnost, bude reklamace zamítnuta bez dalšího.

5. Je-li reklamace shledána jako oprávněná, má Uživatel právo na náhradu jak reklamované Služby i dosud nevyčerpaných služeb.

6. Pokud Klient z osobních nebo subjektivních důvodů nevyužije objednané Služby, nevzniká mu nárok na reklamaci.

§11 Storno podmínky

1. V případě doručené omluvy Provozovateli v období delším než 24 hodin před rezervovaným termínem (způsob počítání lhůty je uveden shora v těchto Podmínkách) má Klient právo na rezervaci nového termínu v rámci doby platnosti jeho předplaceného produktu.

2. V případě nedoručené omluvy, nebo omluvy v době kratší než 24 hodin před rezervovaným termínem, je tato terapie započtena jako absolvovaná.

§12 Vyloučení odpovědnosti – poskytování zdravotnické Služby

1. Provozovatel Klientovi neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Klientovi vznikne v souvislosti s využíváním zdravotnické Služby při poskytnutí neaktuálních, nesprávných, nepřesných či neúplných údajů o Klientovi Klientem nebo jeho zákonným zástupcem před stanovením čerpání individuálního léčebného postupu a před samotným zahájením čerpání Služby formou individuálního léčebného postupu, případně i v průběhu čerpání Služeb. Příkladem neposkytnutí údajů může být například zamlčení, že v průběhu terapie mezi návštěvami v rámci individuálního léčebného postupu utrpěl Klient nový úraz nebo nerespektoval doporučený klid.

§13 Závěrečná ustanovení

1. Veškerá komunikace mezi Provozovatelem a Klientem resp. Uživatelem může být uskutečňována buď osobně, nebo telefonicky na rezervační lince Provozovatele. Komunikace ze strany Provozovatele ve vztahu k jednomu či více Klientům resp. Uživatelům může být Provozovatelem uskutečněna rovněž formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím internetových stránek Provozovatele. Při použití způsobu komunikace emailem se má za to, že byla zachována písemná forma.

2. Účinnost změn Smluvních podmínek: Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně tyto Podmínky změnit s ohledem na aktuální legislativu včetně profesních a technických norem a regulí s tím, že změna nabývá účinnosti zveřejněním na webových stránkách Provozovatele. Pokud Klient s novým zněním podmínek nebude souhlasit, je oprávněn smlouvu o poskytování služeb bez dalšího vypovědět. Jakékoliv změny těchto Smluvních podmínek nabývají účinnosti dnem určeným Provozovatelem, avšak ve vztahu ke každému Klientovi resp. Uživateli pouze v případě, že Klient resp. Uživatel s takovou změnou projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Klienta resp. Uživatele se považuje buď podpis papírového formuláře Klientem v provozovně Provozovatele, nebo pokračování v používání služeb ze strany Uživatele i po datu určeném Provozovatelem jako datum účinnosti změny Smluvních podmínek. Pokud Klient resp. Uživatel se změnami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služby po datu určeném Provozovatelem jako datum účinnosti změny Smluvních podmínek.

3. Volba práva. Veškeré právní vztahy vznikající, či které v budoucnu vzniknou mezi Provozovatelem na straně jedné a Klientem resp. Uživatelem na straně druhé v souvislosti s poskytováním Služby se řídí právním řádem České republiky.

4. Prorogační doložka. Veškeré spory mezi Klientem resp. Uživatelem a Provozovatelem vzniklé v souvislosti s poskytováním Služby na základě těchto Smluvních podmínek budou s konečnou platností řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

5. Veškeré právní vztahy vzniklé v souvislosti se Smlouvou a těmito Smluvními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

6. Tyto podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, česká verze je rozhodující i v případě, že bude vyhotoven překlad těchto smluvních podmínek do jiného jazyka.

7. Účinnost: Toto znění Smluvních podmínek nabývá účinnosti dnem 1.1.2016 .